《Intermetallics》李雪等工作:Mo添加对块体金属玻璃纳米压痕蠕变行为影响


+1
2
发表评论
最新评论

点击加载更多
相关文章
《物理学报》乔吉超、吕国建等工作:锆基非晶合金的动态弛豫和应力松弛
《JAC》Lucas M. Ruschel等工作:新型含硫Ti基块状金属玻璃的开发与优化
《MSEA》乔珺威等工作:基于纳米压痕统计低温热循环下大块金属玻璃最大剪切应力临界阈值

说正经-热文